Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

V

vamp

толгойн өнгө/ дотор

vamp lining

хамрын доторлогоо


vanish surface

лакадсан гадаргуу


variations

олон төрлийн загвар/ хувилбарууд


varnish surface on calf leather

тугалын лакадсан арьсvisual proportions

дүрслэлийн харьцаа