Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  (Next)
  ALL

S

saddle joint

эмээл үе


safety

аюулгүй ажиллагааны


sagittal plane

зүүн баруун хагаст хуваасан тэнхлэг


seat margin

суултын хэмжээ


self sticking paper

наалддаг цаасsesamoid bone

өнчин яс


shaft

гол


shank plated

нум хэсгийгтөмөрлөсөн


shape

хэлбэр


shocked

цочролд оруулахPage:  1  2  3  4  5  6  7  (Next)
  ALL