Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL

P

papillary layer

хөхөнцөр давхарга


parallel

параллель


parameter

хэмжээс


patella (kneecap)

тойгны яс


pattern variations

олон төрлийн хэв загварууд


pivot joint

бортгон үе


plane joints in the mid-food

өлмийн хавтгай үе


plantar fascia

улны мяндсан судал


plantar view

улнаас харсан байдал


plantarflexion

тавхайг жийхPage:  1  2  3  (Next)
  ALL