Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

O

opening system

нээгдэх бүтэц


original line

анхны шугам

ornamentation

гоёл чимэг


orthopedic insole

согог заслын/ортопедийн зориулалт бүхий дотуур ул


outer skin (epidermis)

өнгөн хөрс (эпидермис)