Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

N

natural grain look

өнгөн арьсны байгалийн өнгө төрх


navicular bone

завь яс


naviculare bone

завь яс


non-pathological

эмгэггүй