Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL

M

machine lasting

машинаар хэлбэх


maximal breadth of the foot

тавхайн хамгийн өргөн хэсэг


maximal heel breadth

өсгийн хамгийн их өргөн


mean form

дундаж хуулбар


mean form of the last copy

Хэвлүүрийн дундаж хуулбар


mean value

дундаж утга


measure around the last

хэвлүүрийг тойруулан бүсэлж хэмжээ авах


measures

хэмжээсүүд


measuring tape

туузан хэмжигч


medial ball

өлмийн урд хэсэгPage:  1  2  3  (Next)
  ALL