Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL

L

lamb hair lining

хурганы үстэй доторлогооlamb leather

хурганы арьсlap seam allowance

хэлбэх тавилт


last

хэвлүүр

last control length

хэвлүүрийн хяналтын урт


Last control length (LKM)

Хэвлүүрийн хяналтын урт (ХХУ) last copy

хэвлүүрийн хуулбар


last edge

хэвлүүрийн доод ирмэг


last instep

хэвлүүрийн боом


last tip

хэвлүүрийн хоншоорPage:  1  2  3  (Next)
  ALL