Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  41  (Next)
  ALL

C

counter

зуузай


counter moulding

зуузайцутгажхэвшрүүлэхcow leather

үхрийн шир


craftsmen sliding system (shoe last)

шаантаганхэвлүүр


create a last copy

хэвлүүрээс хуулбар авахcreate a mean form

дундаж хуулбар гаргах


Create a pattern

Үлгэр гаргах


creating a last’s copy

хэвлүүрээс хуулбар буулгах


creating a mean form

дундаж хуулбар гаргахcross section

хөндлөн огтлолPage: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  41  (Next)
  ALL