Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  ...  41  (Next)
  ALL

S

sole pressing

ул шахах


special shoes

тусгай зориулалтын гутал


splay foot

тавхайн нум хавтгайрч хөл өргөсөх


split

арьсны хуулдас


spongy bone

хөвсгөр яс


springiness

налархай байдал


stability

тогтвортой байдал


stain

толбо


Stamp

Тамгалах


standard deviation

стандарт хазайлтPage: (Previous)   1  ...  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  ...  41  (Next)
  ALL