Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  41  (Next)
  ALL

B

bonded leather

шахмал арьс


bone

яс


bones of the skull

гавлын яс


bones of the spine

ууц нугалмын яс


bowline

нуман шугам


break line

тасдах шугам


breakable system (shoe last)

нугасан хэвлүүр


bunion

эрхий хуруу хазайх


C

calculate

тооцоолох


calf leather

тугалын арьс
Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  41  (Next)
  ALL