Tuesday, 28 May 2024, 5:17 AM
Site: Урлах эрдмийн онлайн сургалтын талбар
Course: Урлах эрдмийн онлайн сургалтын талбар (Урлах эрдмийн онлайн сургалт)
Glossary: Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг
A

abductor muscle

тэнийлгэгч булчин

achilles tendon

өсгийн шөрмөс

adjust

тохируулах

aid model

туслах загвар

anatomical aspect

анатомийн онцлог

anatomical ball girth

анатомийн гүдгэрийн бүслүүр


anatomical condition

анатомийн нөхцөл

angle height

шагайн өндөр

ankle bone

шагайн яс

ankle shoe

хагас түрийтэй гутал