СУРГУУЛИЙН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Үндэсний үйлдвэрлэлийг сэргээн хөгжүүлэх мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэх нь УЭДС-ийн эрхэм зорилго мөн.