foot measurement

хөлийн хэмжилт, тавхайн хэмжилт

» Гутал зохион бүтээлийн англи-монгол толь бичиг